Producten – Verenigingen

Aansprakelijkheid

Verenigingsleven

Deze polis is uitsluitend bestemd voor verenigingen die actief zijn in het verenigingsleven.

Activiteiten met professionele of semi-professionele inslag vallen buiten het toepassingsgebied van deze polis.

Een tijdelijke winstgevende activiteit, door de vereniging ingericht ten bate van de werking van de vereniging, valt onder het begrip verenigingsleven en is dus verzekerd, bv. een dansavond, Vlaamse kermis, mosselfeest e.d.

De volgende deelwaarborgen kunnen in de verzekering opgenomen worden:
– Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
– Rechtsbijstand.
– Lichamelijke ongevallen.
– Objectieve aansprakelijkheid. (wettelijk verplicht: voor gebouwen toegankelijk voor het publiek)

Evenementen

De evenementenpolis kan onderschreven worden door particulieren en verenigingen (feitelijke verenigingen of vzw’s). Het is een product uit de particuliere sfeer, dat zich situeert in het privéleven van onze cliënten.

Tijdelijke verzekering:
Deze polis is bestemd om de risico’s te verzekeren die verbonden zijn aan de organisatie van festiviteiten en andere evenementen met een tijdelijk karakter. Bijgevolg is de evenementenpolis altijd een tijdelijke polis.

Voor contracten op jaarbasis kan één van volgende polissen gebruikt worden:
– Polis Verenigingsleven.
– Polis Vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligersorganisaties

Deze polis is bestemd voor alle organisaties die actief zijn in de sociale, culturele of welzijnszorgsector èn die voor de realisatie van hun doelstellingen een beroep doen op vrijwilligers.

Mogelijke deelverzekeringen:
– Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
– Rechtsbijstand.
– Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering.
– Lichamelijke ongevallen bestuurders en vrijwilligers.
– Ziekte en contaminatie vrijwilligers (enkel in het beleidsdomein welzijn, gezondheid en gezin)
– Personeelsverzekeringen.

Specifieke sectoren

Onderwijsinstellingen

Doelgroep:
Alle onderwijsinstellingen van kleuter- tot hoger onderwijs, alsmede de avondleergangen.

Mogelijke deelverzekeringen:
– burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
– Schade aan toevertrouwde voorwerpen.
– Rechtsbijstand.
– Lichamelijke ongevallen.
– Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering.
– Verplichte verzekering inzake brand en ontploffing.

Kerkfabriek

Doelgroep:
Het spreekt vanzelf dat deze polis bestemd is voor de kerkfabrieken.

Mogelijke waarborgen:
– Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
– Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (verplichte verzekering).
– Rechtsbijstand.
– Arbeidsongevallen (verplichte verzekering) en onbezoldigde helpers.
– Ongevallenverzekering privé-leven parochiepriesters.